پروژه های دانشجویی کامپیوتر

پروژه های دانشجویی کامپیوتر

برنامه ای بنویسید که 2 رشته را با هم مقایسه کند نتیجه مقایسه را در یک label نمایش دهد.

int i;

i = string.Compare(txtStra.Text.Trim(), txtStrb.Text.Trim());

if (i == 0)

lblResult.Text = "Stra == Strb";

else if (i > 0)

lblResult.Text = "Stra > Strb";

else

lblResult.Text = "Stra < Strb";

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم خرداد ۱۳۸۹ساعت 8:53  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که عبارت میانوندی را به پسوندی تبدیل کند

#include "stdafx.h"
#include "iostream"
#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#include "string.h"
//moshakhas konanndeye meghdare poshte
#define size 20
char stack[size];
int top=0,ele;
void push();
char pop();
int isempty();
int isfull();
char infix[30],PostFix[30];
int prec(char);
//tabea baraye gharar dadane amalgar dar poshte
void push(int ele)
{
    stack[top]=ele;
    top++;
}
//method baraye baddashtan az poshte
char pop()
{
    top--;
    return(stack[top]);
}
//method baraye moshakhkhas kardane olaviyate amalgarha
int prec(char symbol)
{
if(symbol== '(')
return 0;
if(symbol== ')')
return 0;
if(symbol=='+' || symbol=='-')
return 1;
if(symbol=='*' || symbol=='/')
return 2;
if(symbol=='^')
return 3;
return 0;
}
void main()
{
 int i=0,j=0,k=0,length;
        char temp;
        printf("\nEnter an infix expression:");
        scanf("%s",infix);
        length=strlen(infix);
        for(i=0;i        {
           //agar amalgar nist be postfix an ra ezafe kon
            if(infix[i]!='+' && infix[i]!='-' && infix[i]!='*' && infix[i]!='/' && infix[i]!='^' && infix[i]!=')' && infix[i]!='(' )
    PostFix[j++]=infix[i];
            //agar amalgar ast dastorate zir ra anjam bede
            else
            {
                if(top==0) //agar poshte khali ast be ebtedaye poshte ezafe va top ra afzayesh bede
      push(infix[i]);
                else
                {  
     //agar charachter ( ya ) nist olaviyate an ra check kon
                    if(infix[i]!=')' && infix[i]!='(')
                    {
      //agar olaviyate char feali az ghabli payeen ta ast
      //masalan alan + ghabli * ast * ra bardar be postfiz ezafe kon va baed + ra be stack ezafe kon
                        if(    prec(infix[i]) <= prec(stack[top-1])  )
                        {
                        temp=pop();
                        PostFix[j++]=temp;
                        push(infix[i]);
                        }
      //dar gheyre insorate charachter ra be stack ezafe kon
                        else
                        push(infix[i]);
                    }
                    else
                    {
      //agar ( ast pas bayad be poshte ezafe shavad
                        if(infix[i]=='(')
                             push(infix[i]);
      //agar ) ast bayad ta residan be ( az poshte bardashte shavad va be postfix ezafe shavad
                        if(infix[i]==')')
                        {
       temp=pop();
       while(temp!='(')
       {
        PostFix[j++]=temp;
        temp=pop();
          }
                        }
                    }
                }
            }   
        }
  //ta zamani ke poshte khali nashode ast tak tak anasor ra az ebtedaye poshte bardar va
  //be arraye postfix ezafe kon
        while(top!=0)
            PostFix[j++]=pop();
  printf("the Postfix expression is: %s\n",PostFix);
  getch();
}

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:22  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت در آرایه ای ذخیره کند سپس جمع انها را نمایش دهد

static void Main(string[] args)

{

int[] Number = new int[10];

int Sum=0;

for (int i = 0; i < Number.Length ; i++)

{

Console.Write("Enter Number {0} :", i+1);

Number[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Sum += Number[i];

}

Console.WriteLine("Sum is : {0} ", Sum);

Console.Read();

}

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 7:55  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که نمرات 5 درس 10 دانش آموز را به همراه نام ونام خانوادگی دریافت کند سژس نام نام خ

static void Main(string[] args)

{

string Name, Family;

float Number,sum;

for (int i = 0; i < 10; i++)

{

Console.WriteLine();

Console.Write("Enter Name :");

Name=Console.ReadLine();

Console.Write("Enter Family :");

Family = Console.ReadLine();

sum = 0;

for (int j = 0; j < 5; j++)

{

Console.Write("Enter Number({0}) :", j);

Number = Convert.ToSingle(Console.ReadLine());

sum += Number;

}

Console.Write(" {0} ,{1} , {2}", Name, Family, sum / 5);

}

}

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 7:51  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که 10 عدد را دریافت کند وجمع اعدادی که بر 3و5 بخش پذیر است را نمایش دهد

static void Main(string[] args)

{

int Number, Sum=0;

for (int i = 1 ; i <= 10; i++)

{

Console.Write("Enter number {0} :", i);

Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if ((Number %3 ==0) && (Number %5==0))

Sum+=Number;

}

Console.WriteLine("Sum is : " + Sum);

Console.ReadKey();

}

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 11:11  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که 5 عدد از کاربر دریافت کند مشخص کند عدد دریافتی تام است یا خیر ؟

static void Main(string[] args)

{

int Number;

for (int i = 0; i < 5; i++)

{

Console.Write("Enter Number :");

Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int Sum = 0;

for (int j = 1; j <= Number/2; j++)

if (Number % j == 0)

Sum = Sum + j;

if (Sum == Number)

Console.WriteLine("Adad Tam Ast");

else

Console.WriteLine("Adad Tam Nist ");

}

}

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:56  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که جدول ضرب 5*5 را تولید کند

int n = 5,i=1,j=1;

while (i <= n)

{

j = 1;

while (j <= n)

Console.Write(" "+i * j++);

Console.WriteLine();

i++;

}

Console.ReadKey();

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 10:51  توسط س .ناظری  | 

برنامه ی بنویسید که 5 عدد از کاربر دریافت کند فاکتوریل اعداد را نمایش دهد .

static void Main(string[] args)

{

int i = 1, Number = 0;

while (i <= 5)

{

Console.Write("Enter Number {0} : ", i++);

Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int f = 1, j = 1;

while (j <= Number)

f = f * j++;

Console.WriteLine("Fact is : {0}", f);

}

}

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:36  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کند جمع وتعداد اعداد زوج وجمع وتعداد اعداد فرد را نمایش

int i = 1, Number = 0,Count_Even=0,Count_Odd=0;

long Sum_Even = 0, Sum_Odd = 0;

while (i <= 10)

{

Console.Write("enter number {0} :", i++);

Number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

if (Number % 2 == 0)

{

Sum_Even += Number;

Count_Even++;

}

else

{

Sum_Odd += Number;

Count_Odd++;

}

}

Console.WriteLine("sum Even {0} ,Count Even {1} " , Sum_Even,Count_Even);

Console.WriteLine("sum Odd {0} ,Count Odd {1} " , Sum_Odd, Count_Odd);

Console.ReadKey();

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:27  توسط س .ناظری  | 

برنامه ای بنویسید که 10 عدد از کاربر دریافت کند جمع انها را نمایش دهد .(با حلقه while)

static void Main(string[] args)

{

int i = 1, number=0;

long sum = 0;

while (i <= 10)

{

Console.Write("enter number {0} :", i++);

number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

sum += number;

}

Console.WriteLine("sum is " + sum);

Console.ReadKey();

}

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 9:16  توسط س .ناظری  | 

مطالب قدیمی‌تر